Regulamin konkursu "Włoskie przekąski" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Włoskie przekąski" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 47.665.426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest sieć sklepów Lidl, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego Ugotuj.to, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://ugotuj.to/ugotuj/0,0.html zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 14 października 2017 roku do 19 października 2017 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu .

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) w terminie od 14 października 2017 r. godz. 12:00 do 19 października 2017 r. godz. 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez:

- wysłanie za pośrednictwem formularza pracy konkursowej tj. zdjęcia lub kolażu zdjęć wraz z przepisem na temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie. Zdjęcie może zostać przesłane w pliku jpg lub png, przy czym powinno być w rozmiarze nie większym niż 3 MB;

- podanie danych kontaktowych w formularzu konkursowym obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;

- akceptację Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, umieszczonego w formularzu konkursowym, opublikowanym na stronie Serwisu;

- wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych Fundatorowi w celu wydania nagrody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, umieszczonego w formularzu konkursowym, opublikowanym na stronie serwisu;

b) potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 22 października 2017 r. godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formularzu konkursowym.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 5, uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość wiadomości konkursowych, zawierających różne przepisy, przy czym jedna wiadomość konkursowa może zawierać tylko jeden przepis.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszony do Konkursu przepis nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia przepisu do Konkursu.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do publikowania przepisów i zdjęć zgłoszonych do Konkursu na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród przepisów zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 5 (pięć) najlepszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Do dnia 23 października 2017 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody potwierdzić, że zawiadomienie to otrzymał oraz - w razie potrzeby - potwierdzić dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrody w Konkursie stanowi 5 zestawów produktów ufundowanych przez sieć sklepów Lidl (każdy o wartości około 80 zł) - po jednym dla każdego ze zwycięzców, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu. W skład produktów, znajdujących się w koszu wchodzić będą: oliwa z oliwek, grissini, strączki chilli w oliwie z oliwek, sos balsamiczny, sos do makaronu, spaghetti Tricolore HWG, makaron ze szpinakiem, suszone pomidory, włoskie ciasteczka cantuccini, biszkopty, włoskie pomidory z ziołami.

2. Fundator zastrzega sobie prawo do zmiany składu nagród.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. Nagrody zostaną wysłane przez Fundatora pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, a w szczególności jeśli nie potwierdzi, że otrzymał zawiadomienie o wygranej lub nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 5, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

7. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Włoskie przekąski". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. 

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.