Regulamin Konkursu "Książęce Piwne Gotowanie" (dalej: "Regulamin")

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Książęce Piwne Gotowanie” (dalej: „Konkurs”) jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 11, 61 - 285 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086269, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 646-032-51-55, numer statystyczny REGON 270546630 (dalej: „Organizator”).

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Facebook® ani z nimi powiązany. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs wobec jego uczestników. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 - 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs w zakresie możliwości dokonywania zgłoszeń zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu rozpoczyna się dnia 06.03.2017 r. o godz. 00:00:00 i zakończy się w dniu 12.03.2017 r. o godzinie 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§ 3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”).

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®, którego nazwa powinna odpowiadać imieniu i nazwisku uczestnika i nie może być skrótem żadnej z tych danych jak i pseudonimem (dalej: „Profil”). Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego Profilu tj. niezablokowanego czasowo lub trwale przez serwis Facebook®. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzany na portalu społecznościowym Facebook® w poście konkursowym na stronie wydarzenia „Food Blogger Fest VII” znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/events/1841299402805164/?active_tab=discussion (dalej: „Strona”).

2. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie polega na dokonaniu w Czasie Trwania Konkursu łącznie następujących czynności:

a. zapoznanie się z Regulaminem konkursu dostępnym na Stronie pod postem konkursowym

b. dodanie w komentarzu pod postem konkursowym kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Dlaczego właśnie Ty powinieneś wziąć udział w warsztatach Książęcego?” (dalej: „Praca Konkursowa”),

c. przesłanie w prywatnej wiadomości poprzez fanpage marki Książęce dostępny pod adresem https://www.facebook.com/ksiazece/?fref=ts (dalej: „Fanpage”) zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach realizacji nagrody, w przypadku przyznania prawa do nagrody (uzupełnionej o dane w postaci imienia i nazwisko Uczestnika) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie, o treści następującej:

„Na wypadek przyznania mi prawa do nagrody „Książęce Piwne Gotowanie” ja, ............................................................................ (imię i nazwisko), niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Szwajcarskiej 11, 61 - 285 Poznań), mojego wizerunku jaki zostanie utrwalony na zdjęciach („Zdjęcia”) oraz na materiale video („Video”) podczas realizacji przeze mnie nagrody wygranej w tym konkursie w postaci udziału w warsztatach kulinarnych w następującym zakresie:

- utrwalanie i zwielokrotnianie Zdjęć wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROMy, Blue-RayDisc, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, nośniki półprzewodnikowe),

- zwielokrotnianie Zdjęć wszelkimi technikami drukarskimi i reprograficznymi przez sporządzanie odpisów i odrysów własnoręcznych,

- graficzna obróbka Zdjęć,

- wprowadzanie Zdjęć do pamięci komputera,

- rozpowszechnienie Zdjęć za pośrednictwem sieci Internet poprzez ich upublicznienie na stronach internetowych należących do Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, w szczególności na portalach społecznościowych,

- wytwarzanie egzemplarzy Video dowolną techniką, w szczególności techniką zapisu światłoczułego, magnetycznego i cyfrowego, na każdym rodzaju nośnika,

- w zakresie obrotu oryginałem Video lub egzemplarzami, na których Video utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub w/w egzemplarzy,

- rozpowszechnienie Video za pośrednictwem sieci Internet poprzez ich upublicznienie na stronach internetowych należących do Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, w szczególności na portalach społecznościowych,

- wykorzystanie Zdjęć i Video w celu promocji produktów Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczam, że: wyrażona przeze mnie zgodnie z powyższym zgoda udzielona jest nieodpłatnie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez ograniczeń czasowych, rezygnuję z przysługującego mi prawa do autoryzacji zdjęć oraz materiału video przed ich wykorzystaniem zgodnie z powyższym.”

„W związku z udziałem w konkursie „Książęce Piwne Gotowanie”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Szwajcarskiej 11, 61 - 285 Poznań) moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. Przyjmuję do wiadomości, że: administratorem danych osobowych jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Szwajcarskiej 11, 61 - 285 Poznań), że podanie ich jest dobrowolne lecz konieczne do udziału w Konkursie, że przysługuje mi prawo: dostępu do treści podanych danych osobowych, żądania ich poprawiania oraz żądania udzielenia informacji o przetwarzanych danych osobowych”. - przy czym wystarczające jest przeklejenie w wiadomości pełnej treści tego oświadczenia.

przy czym łączne dokonanie powyższych czynności stanowi zgłoszenie do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).

3. Każdy Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń.

4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:

a. związane z tematyką Konkursu,

b. co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie (w zakresie określonym w § 8 Regulaminu),

c. spełniające warunku niniejszego Regulaminu oraz regulaminu serwisu Facebook®,

d. niespełniające warunków, o których mowa w ust. 5 poniżej.

5. Zgłoszona Praca Konkursowa jest zgodna z Regulaminem, jeżeli: nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich w stosunku do Organizatora.

6. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, Komisja spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 12 Zgłoszeń - osoby, które dokonały takich Zgłoszeń, zostają zwycięzcami Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) wpisanymi na listę właściwą Zwycięzców. Dodatkowo, Komisja wybierze 12 (słownie: dwanaście) Zgłoszeń, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej Zwycięzców przy uwzględnieniu zasady, że na 1 (jednego) Zwycięzcę z listy właściwej przypada nie więcej niż 1 (jeden) Zwycięzca z listy rezerwowej. Organizator tworzy listę rezerwową Zwycięzców na wypadek, gdyby okazało się, że Zwycięzca z listy właściwej nie spełnił warunków przyznania Nagrody określonych w Regulaminie. W takim przypadku prawo do Nagrody przypadnie jednemu Zwycięzcy z listy rezerwowej. Zwycięzcy z listy właściwej i Zwycięzcy z listy rezerwowej zwani są dalej łącznie: „Zwycięzcy”.

7. Zwycięzcy z listy właściwej zostaną w terminie do dnia 13 marca 2017 r. powiadomieni o przyznaniu prawa do Nagrody poprzez komentarze dodane przez Organizatora pod ich Zgłoszeniami. Uczestnik, aby sprawdzić, czy zostało mu przyznane prawo do Nagrody, Uczestnik powinien wejść na Stronę w tym dniu i sprawdził, czy jego Zgłoszenie zostało uznane za zwycięskie. W celu otrzymania Nagrody, Zwycięzca powinien w terminie do dnia 14 marca 2017 r. przesłać w prywatnej wiadomości kierowanej do Fanpage`u, wiadomość zawierającą:

a. podanie danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, nr PESEL,

b. oświadczenie, że Zwycięzca spełnia warunki, aby być Uczestnikiem Konkursu o treści następującej:

„Jako zwycięzca konkursu „Książęce Piwne Gotowanie”. organizowanego przez Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym oświadczam, że spełniam warunki aby być uczestnikiem w/w konkursu, w szczególności wskazane w § 4 Regulaminu, w tym że nie jestem pracownikiem, członkiem władz i przedstawicielem Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, ani osobą współpracującą ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy ani członkiem ich najbliższej rodziny tych osób”.- przy czym wystarczające jest przeklejenie w wiadomości pełnej treści tego oświadczenia,

c. zgodę na przetwarzanie przez Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Szwajcarskiej 11, 61-285 Poznań) danych osobowych Zwycięzcy w celu wydania Nagrody o treści następującej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Szwajcarskiej 11, 61 - 285 Poznań) moich danych osobowych w celu przyznania przysługującej mi nagrody w konkursie „Książęce Piwne Gotowanie”. Przyjmuję do wiadomości, że: administratorem danych osobowych jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Szwajcarskiej 11, 61 - 285 Poznań), przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone podmiotowi trzeciemu w zakresie realizacji nagrody. Przyjmuję do wiadomości, że: dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wydaniem nagrody, podanie ich jest dobrowolne lecz odmowa ich podania oznacza brak możliwości przyznania mi prawa do nagrody i jej realizacji, że przysługuje mi prawo: dostępu do treści podanych danych osobowych, żądania ich poprawiania oraz żądania udzielenia informacji o przetwarzanych danych osobowych”. - przy czym wystarczające jest przeklejenie w wiadomości pełnej treści tego oświadczenia.

8. W przypadku gdy Zwycięzca z listy właściwej:

a. nie wyśle wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej,

b. nie zachowa terminu wskazanego w ust. 7 powyżej,

c. nie wyśle kompletnej wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej,

d. dopuści się innych uchybień powodujących niemożliwość otrzymania Nagrody zgodnie z Regulaminem, Nagroda przechodzi na rzecz Zwycięzcy z listy rezerwowej.

9. Organizator w terminie do dnia 15 marca 2017 r. powiadamia Zwycięzcę z listy rezerwowej o prawie do Nagrody w prywatnej wiadomości przesłanej do niego z Fanpage`u. Zwycięzca z listy rezerwowej powinien w terminie do dnia 16 marca 2017 r. dokonać czynności, o których mowa w ust. 7 powyżej. Weryfikacja prawa do Nagrody Zwycięzcy z listy rezerwowej odbywa się na zasadach opisanych w ust. 8 powyżej z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy Zwycięzca z listy rezerwowej nie spełni warunków uprawniających do uzyskania Nagrody, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

10. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Organizatora treści wiadomości Zwycięzcy, o której mowa w ust. 8 powyżej, Organizator w terminie do dnia 15 marca 2017 r. (dotyczy Zwycięzców z listy właściwej) oraz w terminie do dnia 17 marca 2017 r. (dotyczy Zwycięzców z listy rezerwowej) w prywatnej wiadomości przesłanej do Zwycięzcy z Fanpage`u powiadamia Zwycięzcę o przyznaniu Nagrody oraz o godzinach odbywania się warsztatów w ramach przyznanej Nagrody.

11. W przypadku stawienia się Zwycięzcy celem realizacji Nagrody, Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy poprzez okazanie stosownego dokumentu tożsamości. Zwycięzca poproszony zostanie również o podpisanie protokołu odbioru Nagrody.

§ 6. Nagrody

1. Nagrodą jest udział Zwycięzcy w grupowych godzinnych warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Michała Kuca podczas wydarzenia „Food Blogger Fest VII”, odbywających się w dniu 18 marca 2017 r. przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, (w godzinach: 10:15-11:15 albo 11:30- 12:30 albo 12:24-13:45 albo 14:00-15:00 - przy czym godziny warsztatów, w których Zwycięzca weźmie w ramach nagrody udział wskazuje Organizator w wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu) o wartości 250,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto za jednego uczestnika warsztatów (dalej: „Nagroda” lub łącznie: „Nagrody”).

2. Pula nagród wynosi 12 (słownie: dwanaście) sztuk.

3. Każdy Uczestnik w Konkursie może wygrać tylko 1 (słownie: jedną) Nagrodę.

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie :

a. Zgłoszeń osób, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem,

b. Zgłoszeń osób, którzy nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,

c. Zgłoszeń osób, którzy wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych uczestników,

d. Zgłoszeń osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma profilami w serwisie Facebook®,

e. Zgłoszeń osób, które posługują się Profilem w którym został podany fikcyjny adres e-mail, nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby,

f. Zgłoszeń osób, które podały nieprawdziwe dane osobowe, o których mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu,

g. Zgłoszeń, które są w inny sposób sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub regulaminem serwisu Facebook®.

§ 8. Prawa własności intelektualnej do Prac

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późń. zm.) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej.

2. Organizator z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, udziela Organizatorowi prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej z autorskich praw majątkowych do zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu tj. na następujących polach eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych, w tym upublicznianie w sieci Internet w serwisie Facebook.

3. Organizator może powierzyć korzystanie z Prac na wskazanych polach eksploatacji innym podmiotom.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w zakresie zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu, w sposób naruszający prawa takich osób trzecich.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 11, 61 - 285 Poznań.

2. W związku z prowadzeniem Konkursu, rozpatrywaniem reklamacji zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, zaś na potrzeby wydania Nagrody dodatkowo: nr PESEL.

3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz udzielenia informacji o przetwarzanych danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Uczestników lub Zwycięzców jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Administrator powierza przetwarzanie danych podmiotowi trzeciemu na potrzeby organizacji Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

§ 10. Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji co do przebiegu i organizacji Konkursu w terminie14 dni od dowiedzenia się o przyczynie reklamacji, lecz nie dłużej niż do dnia 1 kwietnia 2017 r.

2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w „wiadomości prywatnej” będącej odpowiedzią na jego wiadomość.

4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającej reklamację, opis przyczyn lub powodów reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia (żądanie).

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny na Stronie pod postem konkursowym oraz w siedzibie Organizatora.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u.