Regulamin konkursu na najlepszą relację z wydarzenia Food Blogger Fest

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu na najlepszą relację z wydarzenia Food Blogger Fest zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 , NIP: 526-030-56-44, kapitał zakładowy  47.665.426 złotych (opłacony w całości), zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora w serwisie Facebook.com, na poniższych zasadach, przy czym wyniki zostaną ogłoszone m.in. na profilu wydarzenia „Food Blogger Fest VIII”, utrzymywanego przez Organizatora na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, pod adresem URL:
https://www.facebook.com/events/420898091663897/, dalej zwanego „Profilem”, w dniach od dnia 21 kwietnia 2018 roku do dnia 23 kwietnia 2018.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu Ugotuj.to prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://ugotuj.to/ugotuj/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem” oraz na stronie Profilu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.

6. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie autorzy blogów o tematyce lifestyle, w tym o tematyce kulinarnej, którzy wezmą udział w wydarzeniu Food Blogger Fest.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w terminie od dnia 21 kwietnia 2018 roku od godziny 10:30 do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godziny 23:59 winien zamieścić na własnym profilu post publiczny(dalej: „Post”) zawierający:

a) relację z wydarzenia Food Blogger Fest

b) zdjęcie wykonane na wydarzeniu Food Blogger Fest z okładką magazynu Kuchnia 5/2018

c) oznaczenie następującymi hasztagami: „#magazynkuchnia #fbf”;

d) oznaczenie „@MagazynKuchnia”.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie na profilu Uczestnika Posta, o którym mowa w ust. 1 powyżej za pomocą funkcji „Utwórz post”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową w postaci jednego Posta.

4. Po zgłoszeniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian, w szczególności przez funkcję „Edytuj post”.

5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronach Profilu, Serwisu, fan page'u Serwisu, jak również na stronach i fan page’ach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu internetowego Fundatora i Organizatora na fan page’u Fundatora i Organizatora utrzymywanych w serwisie Facebook.com. Uczestnik na powyższe wyraża swoją zgodę.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu przez jury. Zwycięzcy zostanie przyznana nagroda, określona w § 5 ust. 1.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

3. Organizator do dnia 27 kwietnia 2018 roku (do godziny 23:59) opublikuje na Profilu wydarzenia Food Blogger Fest  wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu Zwycięzcę, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.

4. Zwycięzca obowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do umożliwienia zrealizowania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1.    Nagrodą w Konkursie jest możliwość nieodpłatnego opublikowania na łamach magazynu Kuchnia materiału przygotowanego przez Zwycięzcę który stanowić będzie prezentację autorskiego przepisu, któremu towarzyszyć będzie zdjęcie potrawy Zwycięzcy wraz z krótką informacją na temat bloga Zwycięzcy.                                               

2.     Materiał przygotowany przez Zwycięzcę powinien objętością odpowiadać kolumnie w magazynie Kuchnia o powierzchni 1 strony. Nagrodę należy zrealizować do końca 2018 roku tj. najpóźniej do momentu składu numeru 1/2019 magazynu Kuchnia. Zwycięzca z 21-dniowym wyprzedzeniem poinformuje o zamiarze publikacji materiału w magazynie Kuchnia. Szczegółowe wymogi co do publikowanego materiału oraz terminów jego udostępnienia Organizatorowi zostaną przekazane Zwycięzcy po rozstrzygnięciu konkursu.

3.    Nagroda konkursowa występuje wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.    Nagrodę można zrealizować wyłącznie osobiście, po dokonaniu stosownych ustaleń z Organizatorem.

5.    Jeden Uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kulinarna@agora.pl dopiskiem „Konkurs Ugotuj.to – konkurs na relację z FBF” w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.