Regulamin konkursu "Relaks przy kawie"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Relaks przy kawie" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest AMREST SP Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 25220, NIP:  526-02-11-104, Kapitał Zakładowy 649 750 000 zł, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie serwisu Ugotuj.to prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://ugotuj.to/ugotuj/0,0.html zwanego dalej "Serwisem", w dniach od 19 kwietnia 2018 roku do 20 kwietnia 2018 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie autorzy blogów o tematyce lifestyle, w tym o tematyce kulinarnej.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 19 kwietnia 2018 roku od godziny 15:00 do dnia 20 kwietnia 2018 roku do godziny 11:00, wypełnić udostępniony na stronie konkursowej formularz tj.;

a) napisać wypowiedź konkursową na temat: "Jak wygląda Twój relaks przy kawie?" lub/i załączyć zdjęcie konkursowe ilustrujące powyższy temat; wypowiedź konkursowa nie może przekroczyć 600 znaków (ze spacjami)

b) podać dane kontaktowe (imię/pseudonim, adres e-mail);

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową.

3. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

5. Wszystkie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, kontach Serwisu utrzymywanych w serwisie Instagram.com oraz Facebook.com, jak również na stronach i fan page'ach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu internetowego Fundatora i kontach Fundatora utrzymywanych w serwisie Facebook.com oraz Instagram.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 10 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator w dniu 20 kwietnia 2018 roku (do godziny 23:59) opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 1.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest 10 zaproszeń na dwa rodzaje warsztatów kulinarnych, organizowanych przez Fundatora, które odbędą się podczas VIII edycji Food Blogger Fest, 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, warsztaty kulinarne będą odbywać w dwóch blokach tematycznych: Food & Coffee Pairing (5 uczestników) oraz Latte Art (5 uczestników) - po jednym zaproszeniu dla każdego z nagrodzonych uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2. Organizator przyporządkuje nagrodzonych zwycięzców do poszczególnych  warsztatów.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście, stawiając się w miejscu ich odbywania się, określonym w § 5 ust. 1, o godzinie wyznaczonej przez Organizatora.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres ugotuj.to@agora.pl dopiskiem "Konkurs Ugotuj.to - "Relaks przy kawie"" w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.