Regulamin konkursu "Kuchnia skandynawska na twoim talerzu"

§ 1. Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu o nazwie „Kuchnia skandynawska na twoim talerzu” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2.  Fundatorem nagród w Konkursie jest Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, zwana dalej „Fundatorem”.

3.   Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie serwisu prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL https://ugotuj.to/ugotuj/0,0.html zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 16 kwietnia 2018 roku do 19 kwietnia 2018 roku.

4.   Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1.   Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3.   Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4.   Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie autorzy blogów o tematyce lifestyle, w tym o tematyce kulinarnej.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1.   Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 16 kwietnia 2018 roku od godziny 19:00 do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godziny 23:59 wypełnić udostępniony na stronie konkursowej formularz tj.;

a) napisać wypowiedź konkursową na temat: „Napisz dlaczego to właśnie Ty powinieneś wziąć udział w warsztatach i z czym kojarzy Ci się kuchnia skandynawska.”; wypowiedź konkursowa nie może przekraczać 600 znaków ze spacjami;

b) podać dane kontaktowe (imię/pseudonim, adres e-mail).

2.   Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3.   Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

4.   Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, a także na stronie internetowej i kontach w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1.   Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2.   Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże: 30 zwycięskich wypowiedzi konkursowych, uznanych przez jury za najciekawsze, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3.   W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

4.   Organizator w dniu 20 kwietnia 2018 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

§ 5. Nagrody

1.   Nagrodą w Konkursie jest 30 zaproszeń na warsztaty kulinarne, organizowane przez Fundatora, które odbędą się w trzech turach, podczas VIII edycji Food Blogger Fest, 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa – po jednym zaproszeniu dla każdego z nagrodzonych uczestników.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1.  Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres Ugotuj.to@gazeta.pl z dopiskiem „Kuchnia skandynawska na twoim talerzu” w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2.   Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2.   Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3.   Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4.   Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.