Regulamin konkursu "Warsztaty z Sylwią Majcher"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Warsztaty z Sylwią Majcher” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na profilu wydarzenia „Food Blogger Fest VIII” utrzymywanym przez Organizatora w serwisie Facebook.com pod adresem URL https://www.facebook.com/events/420898091663897/, zwanego dalej „Profilem”, w dniach od 13 kwietnia 2018 roku do 16 kwietnia 2018 roku.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu Ugotuj.to prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://ugotuj.to/ugotuj/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem” oraz na stronie Profilu.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie autorzy blogów o tematyce lifestyle, w tym o tematyce kulinarnej.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 13 kwietnia 2018 roku od godziny 15:30 do 19 kwietnia 2018 roku do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail kulinarna@agora.pl zgłoszenie konkursowe obejmujące:

a) pracę konkursową na temat: „Podziel się z nami swoim najlepszym pomysłem na smakowite wykorzystanie resztek”. Praca konkursowa nie może przekraczać 1000 znaków ze spacjami;

b) imię, nazwisko uczestnika oraz nazwę prowadzonego przez niego bloga;

c) wskazanie preferowanej przez uczestnika tury warsztatów.

2. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

3. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

4. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Profilu, Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże 20 zwycięskich prac konkursowych. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator w dniu 20 marca 2018 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Profilu. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, za pomocą którego uczestnik wziął udział w Konkursie.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest 20 zaproszeń na warsztaty Sylwii Majcher, które odbędą się Warszawie podczas 8. edycji "Food Blogger Fest" w dniu 21 kwietnia 2018 roku, w godzinach: I tura 14.15 - 15.00, II tura 15.00 - 15.45 (po 10 zaproszeń na każdą z tur)  - po jednym zaproszeniu dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2. Organizator przyporządkuje nagrodzonych zwycięzców do poszczególnych tur warsztatów kierując się, preferencjami uczestnika wskazanymi w sposób określony w § 3 ust. 1 c) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dostępnej liczby miejsc.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kulinarna@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: Warsztaty z Sylwią Majcher” w terminie 30 dni od daty opublikowania wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.