Regulamin konkursu "Mój styl Ż"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Mój styl Ż" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000018602, NIP: 553-000-72-19, Kapitał Zakładowy 25 678 342,50 zł, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na profilu wydarzenia „Food Blogger Fest VIII”, utrzymywanego przez Organizatora na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, pod adresem URL:
https://www.facebook.com/events/420898091663897/, dalej zwanego „Profilem”, w dniach od 13 kwietnia 2018 roku do 16 kwietnia 2018 roku.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu Ugotuj.to prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://ugotuj.to/ugotuj/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem” oraz na stronie Profilu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć użytkownicy serwisu Facebook.com. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.

6. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie autorzy blogów o tematyce lifestyle, w tym o tematyce kulinarnej.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 13 kwietnia 2018 roku od godziny 16:00 do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godziny 23:59, zamieścić na Profilu pod postem konkursowym komentarz zawierający:

a) wypowiedź konkursową na temat: „Z jaką potrawą połączyłbyś swój ulubiony styl Żywca i dlaczego?"; przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 500 znaków (ze spacjami);

b) imię, nazwisko, nazwę prowadzonego przez siebie bloga;

c) wskazanie preferowanej przez uczestnika tury warsztatów.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie komentarza, o którym mowa w ust. 1 powyżej za pomocą funkcji „Dodaj komentarz”, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową w postaci jednego komentarza.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Wszystkie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronach Profilu, Serwisu, fan page'u Serwisu, jak również na stronach i fan page’ach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na stronie serwisu internetowego Fundatora i na fan page’u Fundatora utrzymywanych w serwisie Facebook.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 12 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora i Fundatora.

4. Organizator do dnia 20 kwietnia 2018 roku (do godziny 23:59) opublikuje na Profilu (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.

5. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest 12 zaproszeń na warsztaty kulinarne, organizowane przez Fundatora, które odbędą się podczas VIII edycji Food Blogger Fest, 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, w dwóch turach, rozpoczynających się kolejno o godzinach 12.30 i 14.30, czas trwania jednej tury to ok. 1 godzina – po jednym zaproszeniu dla każdego z nagrodzonych uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2. Organizator przyporządkuje nagrodzonych zwycięzców do poszczególnych tur warsztatów kierując się preferencjami uczestnikami wskazanymi w sposób określony w § 3 ust. 1 c) z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dostępnej liczny miejsc.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrodę można odebrać wyłącznie osobiście, stawiając się w miejscu ich odbywania się, określonym w § 5 ust. 1, o godzinie wyznaczonej przez Organizatora.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kobieta@agora.pl dopiskiem „Konkurs Ugotuj.to - "Mój styl Ż” w terminie 30 dni od daty opublikowanie wyników Konkursu.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.