Regulamin konkursu "Twój zdrowy wybór"

Regulamin konkursu "Twój zdrowy wybór". Podziel się z nami zdjęciem (z krótkim opisem) na ulubione, zdrowe danie. Niech nie ogranicza cię wyobraźnia. To może być i danie główne, i deser albo nawet przetwory.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Twój zdrowy wybór" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP  526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Netto Sp. z o.o., Nr KRS 0000020322, ul. Motaniec 30 73-108 Kobylanka, zwany dalej "Fundatorem"

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na fan page'u serwisu https://ugotuj.to, utrzymywanym na stronach serwisu społecznościowego Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.facebook.com/ugotujto/ w dniu 14 lipca 2017 do 20 lipca 2017 roku do godziny 23:59.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Fan Page'u.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy od dnia 14.07.2017 roku od godziny 11:00 do dnia 20.07.2017 do godziny 23:59, na Fan Page'u zamieścić komentarz będący odpowiedzią na zadanie konkursowe zamieszczone w poście konkursowym: tj: Podziel się z nami zdjęciem (z krótkim opisem) na ulubione, zdrowe danie. Niech nie ogranicza cię wyobraźnia. To może być i danie główne, i deser albo nawet przetwory .

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie wypowiedzi za pomocą funkcji "Dodaj komentarz", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną prace konkursową.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. W odpowiedziach konkursowych nie można używać nazw firm ani podawać jakichkolwiek informacji, które mogłyby wskazywać na jakąkolwiek firmę lub sugerować jej nazwę albo nazwy jej produktów lub ich charakterystykę

7. Odpowiedzi konkursowe nie mogą mieć charakteru reklamowego. Jeśli takie się pojawią, zostaną usunięte, a ich autorzy nie wezmą udziału w konkursie.

8. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone wyłącznie na Fan Page'u Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 5 najciekawszych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 24 lipca 2017 roku opublikuje na Fan Page'u (pod postem konkursowym) wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Facebook.com.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej w sposób określony w ust. 4 powyżej, przekazać w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla uczestników, o którym mowa w § 4 ust. 2 są jest jeden z 5 zestawów z produktami z "Półki Zdrowia". Zestaw obejmuje produkty:

1x BIFIX HERBATA EKOLOGICZNA DZIKA RÓŻA 50G

1x BIO NASIONA CHIA 250G

1x MUSLI BEZCUKROWE OWOCOWE 300G

1x EKO KRÓWKA KAKAOWA BEZMLECZNA BEZGLUTENOWA 150G

1x MIÓD WIELKOWIATOWY EKO 500G

1x CUKIER KOKSOWY BIO 250G

1x ŻURAWINA SUSZONA OBNIŻONA ZAWARTOŚĆ CUKRU 120G

1x MORELE SUSZONE BEZ PESTEK I KONSERWANTÓW 150G

1x ORZECHY LASKOWE ŁUSKANE PRAŻONE 80G

1x CHIPSY Z SOCZEWICY POMIDOR/BAZYLIA 45G

1x OLIWA Z OLIWEK EXTRA VIRGIN BIO 500ML

1x COCO VIGO 100% NATURALNA WODA KOKOSOWA 175ML

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagroda zostanie wysłana pocztą kurierską przez Fundatora nagrody w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs FB Ugotuj.to - "Twój zdrowy wybór". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.