Regulamin konkursu "Czerwone złoto" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.
 

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Czerwone złoto”, zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest wydawnictwo Smak Słowa, zwane dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Ugotuj.to, w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL:https://www.facebook.com/ugotujto/, dalej zwanym „Profilem Serwisu Ugotuj.to”, w dniach 24-25.11.2016, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook, którzy są fanami Profilu Serwisu Ugotuj.to, w serwisie społecznościowym Facebook.com, zgodnie z postanowieniem ust. 5 poniżej.

5. Określenie siebie jako fana Profilu Serwisu Ugotuj.to odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to” dostępnego na Profilu Serwisu Ugotuj.to.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy odpowiedzieć komentarzem na pytanie konkursowe, które Organizator opublikuje na Profilu Serwisu Ugotuj.to w dniu 24.11.2016.

Pytanie konkursowe brzmi: "Którego z bohaterów kryminałów lubisz najbardziej i dlaczego?"

2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. W przypadku zamieszczenia w Profilu Serwisu Ugotuj.to więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe, jury weźmie pod uwagę tę odpowiedź na pytanie, która została zamieszczona jako pierwsza.

3. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

4. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niej odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na Profilu Serwisu Ugotuj.to.

5. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści odpowiedzi konkursowej na Profilu Serwisu Ugotuj.to.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury Konkursu, składające się z pracowników organizatora, wyłącznie spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wyłoni 5 najciekawszych odpowiedzi.

3. Organizator w dniu 25.11.2016 r. do godz. 17:00 opublikuje pełną listę zwycięzców Konkursu na Profilu Serwisu Ugotuj.to.

4. W celu wydania nagrody nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników, wskazać Organizatorowi swój adres korespondencyjny.

 

§ 5. Nagrody.
 

1. Nagrodami w Konkursie jest 5 książek "Czerwone złoto" Toma Hillenbranda.

2. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora i wysłane drogą pocztową na adresy kontaktowe podane przez zwycięzców zgodnie z postanowieniem §4 ust. 5. Wydanie nagród nastąpi w ciągu dwóch tygodni od wskazania przez uczestnika jego adresu korespondencyjnego.

3. Nagrody konkursowe zostaną zrealizowane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę określoną w ust. 1 powyżej.

5. Jeżeli zwycięzcy Konkursu nie spełnią któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu, ich prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Czerwone złoto". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.
 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.