REGULAMIN KONKURSU

"Konkurs jubileuszowy w miesięczniku "KUCHNIA" w numerach: 4/03, 5/03, 6/03
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem konkursu "Konkurs jubileuszowy", zwanego dalej "Konkursem", jest: Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

1.1. Konkurs rozpocznie się 28.03.03 r. i trwać będzie do 30.06.2003 r.

1.2. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Konkurs podzielony jest na cztery niezależne części: część finałową oraz trzy samodzielne konkursy w kolejnych numerach KUCHNI nr 4/03, 5/03 i 6/03, zwane dalej "Etapami".

3.2 Część finałowa:

a. w "Kuchni" od numeru 04/03 przez trzy kolejne numery (tj. nr 4/03, 5/03 i 6/03), na stronach poświęconych Konkursowi, zostaną zamieszczone kupony z napisem "kupon finałowy", po jednym w każdym wydaniu ww. numerów miesięcznika, przeznaczone do wycięcia.

b. Aby wziąć udział w części finałowej Konkursu należy do końca czerwca 2003 r. przysłać pod adresem: Redakcja "Kuchnia", 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem na kopercie "Finał 100/100 ", trzy dowolne oryginalne kupony finałowe z trzech kolejnych numerów "Kuchni" lub z trzech egzemplarzy jednego lub dwóch w/w numerów, a także wymyślone hasło reklamowe dla miesięcznika "Kuchnia" .

c. Można przysłać nieograniczoną ilość listów z trzema dowolnymi oryginalnymi kuponami i hasłem reklamowym, ale w jednym liście można przysłać tylko trzy kupony konkursowe wycięte z "Kuchni".

d. Wśród osób, które nadeślą co najmniej jeden list z trzema oryginalnymi kuponami oraz wymyślonym hasłem reklamowym, komisja powołana przez Organizatora wybierze najoryginalniejsze hasło reklamowe, które nagrodzone zostanie Nagrodą Główną tj. Zestawem mebli i sprzętów kuchennych MDF FANTAZJA firmy NIKOM. Pozostałe 13 wyróżnionych haseł nagrodzonych zostanie, w kolejności miejsc przyznanych im przez Komisję:

(i) Tygodniowa wycieczka dla jednej osoby do Toskanii na festiwal serów w Bra.

(ii),(iii) i (iv) Trzy czterodniowe wycieczki dla 2 osób do Kaprun w Austrii

(v) Sześciodniowa wycieczka dla 2 osób na Węgry

(vi) Weekend dla 2 osób w hotelu Noma Residence w Promnicach

(vii) Weekend dla 2 osób w hotelu Holiday Inn Kraków oraz kolacja w restauracji Bom Fogo w tymże hotelu.

(od viii do xiii) Sześć kompletów składających się z kuchni gazowo-elektrycznej i wyciągu 6 x 1830.- zł

3.3 Etapy Konkursu: w "Kuchni" od numeru 04/03 przez trzy kolejne numery (tj. nr 4/03, 5/03 i 6/03), na stronach poświęconych Konkursowi, zostaną zamieszczone kupony z napisem "kupon -etap I, II i III", po jednym w każdym wydaniu ww. numerów miesięcznika, przeznaczone do wycięcia.

a. Aby wygrać jedną z nagród w poszczególnych Etapach Konkursu należy w określonym terminie ( Etap I do końca kwietnia 2003 r, Etap II do końca maja 2003, Etap III do końca czerwca 2003. Decyduje data stempla pocztowego) przesłać pod adresem redakcji "Kuchnia", 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 kupon z prawidłową odpowiedzią na poszczególne zadania etapowe oraz przepis określony dla danego etapu oraz wskazane na kuponie dane osobowe i podpis pod zamieszczonym na kuponie oświadczeniem świadczący o wyrażeniu zgody na zbieranie, przechowywanie i wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych i związanych z rozstrzygnięciem Konkursu.

b. nagrodzone zostaną osoby, które prawidłowo odpowiedziały na zadane pytania oraz prześlą najciekawsze przepisy wyłonione przez komisję wybraną przez Organizatora i podały pełne dane osobowe

c. lista nagród w poszczególnych Etapach Konkursu wraz z zadaniem i rodzajem przepisu dla danego etapu zawarta jest w kolejnych aneksach do niniejszego Regulaminu, odpowiednio: nr 4/03 - aneks nr 1, 5/03 - aneks nr 2 i 6/03 - aneks nr 3.

3.4 Zgłoszenia konkursowe nieczytelne, niezrozumiałe, niepełne jak również nie wyrażające wymaganej zgody nie będą brały udziału w Konkursie,

3.5 Udział w jednym z Etapów Konkursu lub w części finałowej Konkursu nie wyklucza możliwości udziału w pozostałych Etapach Konkursu,

3.6 Jeden uczestnik Konkursu może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Konkursie, pod warunkiem, że nie jest to taka sama nagroda,

3.7 Organizator zastrzega sobie prawo do nie opublikowania nagrodzonych haseł.

3.8 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez Pocztę lub innego dostarczyciela przesyłek.

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach przez ogłoszenie w miesięczniku "Kuchnia"

4.2. Nagrody wymienione w pkt. 3.2 oraz aneksach nr 1, 2 i 3 zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu przez fundatorów za pośrednictwem poczty lub kuriera pod adres podany w liście .W przypadku nagród w postaci usług turystycznych przekazaniu podlega skierowanie do przedsiębiorcy świadczącego te usługi, uprawniające do realizacji nagrody.

4.3. Nagrody, które wysłane zostaną pod adres wskazany na kuponie, uważa się za przekazane.

4.4. Niewykorzystane w określonym terminie usługi turystyczne przepadają i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny

4.5. Nagrodzony zobowiązany jest do zapłacenia podatku dochodowego od nagród, których wartość przekracza 760,00 pln, w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku od osób fizycznych tj. 10% wartości całej nagrody. Nagrodzony o obowiązku i sposobie jego uregulowania zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym, a nagroda zostanie wydana nagrodzonemu po przysłaniu faxem kopii dowodu wpłaty oraz po wpłynięciu określonej kwoty podatku na konto Organizatora, który w ustawowym terminie przekaże pieniądze na konto Urzędu Skarbowego.

4.6. Nagród rzeczowych oraz usług turystycznych nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny.

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele:

Redakcji miesięcznika "Kuchnia",

Działu Marketingu Czasopism wydawnictwa Agora SA.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

6.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

6.3. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

6.4 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy k.c.

ANEKS NR 1 do Regulaminu

"Konkurs Jubileuszowy" w miesięczniku "Kuchnia" 4/03-6/03

Zadanie i nagrody do "Etapu I - "Kuchnia" 4/03:

1. Spośród przedstawionych okładek wskazać okładkę pierwszego numeru "Kuchni"

2. Podać przepis zaczerpnięty z "Kuchni" ( lub zainspirowany "Kuchnią"), który na stałe wszedł do domowego menu.Nagrodydla 32 osób:Ceny Brutto:
1.Jeden ekspres do kawy serii ESSENCE firmy Philips- cena: 419,00.-
2.jeden robot kuchenny serii ESSENCE firmy Philips- cena: 749,00.-
3.jeden mikser Mixsy firmy Zepter- cena: 1066,00.-
4.jeden zestaw Vacsy stadnadard firmy Zepter- cena: 1480,00.-
5.trzy komplety młynków ufundowane przez firmę Jolexis- cena: 203,00.-
6.trzy czajniki do herbaty ufundowane przez firmę Jolexis- cena: 305,00.-
7.pięć kompletów naczyń firmy Tupperware- cena: 107,97.-
8.sześć zestawów przyborów kuchennych LUXOR firmy Fackelmann- cena: 200,00.-
9.pięć książek "Qchnia Artystyczna/ Kuchnia Świata" autorstwa Marty Gessler i Agnieszki Kręglickiej Wydawnictwa Znak- cena: 84,18.-
10.cztery książki "Kuchnia Polska" Wydawnictwa Świat Książki- cena: 69,00.-
11.jedne Warsztaty Wina dla 1 osoby ufundowane przez Tratorię - Dom Przyjaciół Wina- cena: 549,00.-
12.jedna roczna prenumerata dwumiesięcznika WINO wydawnictwa WIG-PRESS- cena: 119,40.-