Regulamin konkursu "Świąteczne klasyki #poswojemu" - podaj swój wyjątkowy, świąteczny przepis ("Regulamin").

Regulamin konkursu "Świąteczne klasyki #poswojemu"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Świąteczne klasyki #poswojemu" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, Zarejestrowana pod nr KRS 0000091681 w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł, wpłacony w całości,  NIP 527 010 33 85, Regon: 010577890 zwana dalej "Fundator".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Ugotuj.to, dostępnym pod adresem URL https://ugotuj.to/poswojemu/0,154923.html zwanym dalej "Serwisem" w dniach od  7 grudnia  2016 roku do 25 grudnia 2016 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) w terminie od 7 grudnia 2016 r. godz. 12:00 do 25 grudnia 2016 r. godz. 23:59 wypełnić i wysłać dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez:

- podanie wypowiedzi konkursowej na temat wskazany na stronie konkursowej Serwisu, w brzmieniu: ""Świąteczne klasyki #poswojemu" - podaj swój wyjątkowy, świąteczny przepis.", z zastrzeżeniem że przesłana wypowiedź nie może zawierać więcej niż 1000 znaków bez spacji

- podanie danych kontaktowych obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail,;

- zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;

- dodatkowo, wskazanie dogodnego terminu odbycia warsztatów.

b) potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 25grudnia 2016 r. godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3 Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Uczestnik Konkursu jest obowiązany zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu powyżej, którzy nadeślą swoje prace konkursowe, jury wskaże:

a)      laureata pierwszego miejsca, którego praca konkursowa zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1a,

b)      dwóch laureatów drugiego miejsca, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1b,

c)      trzech wyróżnionych,  przy czym każdemu z nich przyznana zostanie nagroda określona w § 5 ust. 1c Regulaminu.

3. Wyłaniając laureatów, jury będzie się kierować poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Do dnia 30 grudnia 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez każdego z nich w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6.   Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

  1. Nagrodą w Konkursie:

a)      dla laureata określonego w § 4 ust. 2 a) jest karta upominkowa IKEA o wartości 500 zł,

b)      dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 b) jest karta upominkowa IKEA o wartości 300 zł,

c)      dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 c) jest zestaw obejmujący naczynie na ciasto Vardagen oraz książkę kucharską o łącznej wartości 61,98 zł.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody określone w ust 1 zostaną wysłane pocztą kurierską, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu. 4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. W celu dokonania identyfikacji laureata, przy przystąpieniu do realizacji nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6.         W przypadku wybrania przez nagrodzonego uczestnika oferty przekraczającej wartość karty upominkowej, uczestnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę wynikającą z wysokości ceny wybranej przez siebie oferty.

7. Nagrody nie mogą wyć wymieniane na pieniądze.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Kuchnia "po swojemu" - czyli jaka?". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora oraz Fundatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w K

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.