Regulamin konkursu: "Kuchnia "po swojemu" - czyli jaka?"

("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Kuchnia "po swojemu" - czyli jaka?." zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, Zarejestrowana pod nr KRS 0000091681 w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł, wpłacony w całości,  NIP 527 010 33 85, Regon: 010577890 zwana dalej "Fundator".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Ugotuj.to, dostępnym pod adresem URL https://ugotuj.to/poswojemu/0,154923.html zwanym dalej "Serwisem" w dniach od  10 października 2016 roku do 18 października 2016 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Kuchnia "po swojemu" - czyli jaka?." zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach, Raszyn 05-090 Pl. Szwedzki 3, Zarejestrowana pod nr KRS 0000091681 w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł, wpłacony w całości,  NIP 527 010 33 85, Regon: 010577890 zwana dalej "Fundator".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Ugotuj.to, dostępnym pod adresem URL https://ugotuj.to/poswojemu/0,154923.html zwanym dalej "Serwisem" w dniach od  10 października 2016 roku do 18 października 2016 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a) w terminie od 10 października 2016 r. godz. 12:00 do 16 października 2016 r. godz. 23:59 wypełnić i wysłać dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez:

- podanie odpowiedzi na zadanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej Serwisu, w brzmieniu:"Kuchnia "po swojemu" - czyli jaka? Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz konkursowy i w maksymalnie trzech zdaniach odpowiedzieć na pytanie: jak radzisz sobie z wizytą niespodziewanych gości? Podziel się swoimi sposobami / pomysłami / sprytnymi rozwiązaniami.

- podanie danych kontaktowych obejmujących imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon;

- zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;

- dodatkowo, wskazanie dogodnego terminu odbycia warsztatów.

b) potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 16 października 2016 r. godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3 Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Uczestnik Konkursu jest obowiązany zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu powyżej, którzy nadeślą swoje prace konkursowe, jury wskaże 50 laureatów, których prace zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1. 3. Wyłaniając laureatów, jury będzie się kierować poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac. 4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 5. Do dnia 18 października 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez każdego z nich w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. 6. Laureat Konkursu zobowiązany jest do dnia 20 października 2016 r. potwierdzić uczestnictwo w warsztatach określonych w § 5 Regulaminu wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zawiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 5.

1. Nagrodą w Konkursie dla laureatów określonych w § 4 ust. 2 będą warsztaty kulinarne przeprowadzone w Kuchni Spotkań IKEA, które zostaną utrwalone w formie video kulinarnego w stylu "haps", w jednym z wybranych terminów w okresie 24-28 października 2016 r. o wartości 500 zł. 2. Organizator zastrzega, iż ww. warsztaty organizowane są w grupach do 10 osób aby zapewnić odpowiedni komfort ich uczestnikom, a o miejscu w danej grupie warsztatowej decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń konkursowych. W związku z powyższym zadeklarowany przez laureata Konkursu preferowany termin odbycia ww. warsztatów, może ulec zmianie z uwagi na wyczerpanie wolnych miejsc w danej grupie. Organizator w powyższym przypadku zaproponuje laureatowi Konkursu miejsce w grupie warsztatowej w innym terminie. 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 4. Organizator skontaktuje się z laureatami Konkursu po ogłoszeniu wyników Konkursu i udzieli im wszelkich instrukcji dotyczących realizacji nagrody w terminie1 dnia od ogłoszenia wyników Konkursu. 5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. 6. W celu dokonania identyfikacji laureata, przy przystąpieniu do realizacji nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 7. W związku z okolicznością, iż warsztaty określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będą nagrywane (zarówno wizja jak i dźwięk), laureat Konkursu przed przystąpieniem do warsztatów zostanie poproszony o podpisanie zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, której treść stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Kuchnia "po swojemu" - czyli jaka?". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora oraz Fundatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów. Organizator udostępni dane, o których mowa powyżej Blue Ivy Marketing Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-814, przy ul. Słonki 22, KRS 0000302394, celem pomocy w technicznym zorganizowaniu warsztatów. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.