Regulamin konkursu "Kawowe inspiracje w dobrym smaku"

("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Kawowe inspiracje w dobrym smaku " zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, kapitał zakładowy 4 000 800 zł, NIP 527-020-39-68, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Ugotuj.to prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://ugotuj.to/kulinarnie/0,158873,21868052.html, zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 02.06.2017 roku do 15.06.2017 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy:

a) w terminie od 02.06.2017 r. godz. 12:00 do 15.06.2017 r. godz. 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez:

- przesłanie odpowiedzi na pytanie i zadanie konkursowe wskazane na stronie konkursowej Serwisu, tj.: "Podziel się z nami swoim ulubionym przepisem z kawą i odpowiedź na pytanie konkursowe: w którym kraju pije się kawę z dodatkiem soli i masła? Odpowiedzi szukaj na blogu latteczyespresso.gazeta.pl", z zastrzeżeniem że przesłana odpowiedź nie może zawierać więcej niż 1000 znaków bez spacji; - podanie danych kontaktowych obejmujących imię oraz adres e-mail;

- akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym opublikowanym na stronie Serwisu;

b) potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 15.06.2017 r. godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej.

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że odpowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi do Konkursu.

6. Odpowiedź konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników, spełniających warunki określone w ust 1 powyżej, którzy przesłali swoje odpowiedzi, jury wskaże:

a) dwóch laureatów nagród głównych, których prace zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit. a),

b) trzech laureatów nagród II stopnia, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit. b),

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Do dnia 29.06.2017 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez każdego z nich w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 lit. a) (laureatów nagród głównych):

-  zestaw o wartości 802,31 zł brutto, składający się z: ekspresu do kawy Oblo (w kolorze białym), kawy w kapsułkach (do ekspresu Krups NESCAFE Dolce Gusto , w ilości 10 opakowań, po 16 kapsułek w każdym opakowaniu) oraz książek ("Sekretne życie drzew", "Duchowe życie zwierząt", "Skin Coach", "Food Pharmacy", "Szepty kamieni"), oraz

- nagroda pieniężna w wysokości 1/9 wartości zestawu nagród rzeczowych, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu,

b) dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 lit. b) (laureatów nagród II stopnia):

- zestaw o wartości 413,31 zł brutto, składający się z: kawy w kapsułkach (do ekspresu Krups NESCAFE Dolce Gusto, w ilości 10 opakowań, po 16 kapsułek w każdym opakowaniu) oraz książek ("Sekretne życie drzew", "Duchowe życie zwierząt", "Skin Coach", "Food Pharmacy", "Szepty kamieni"),

2. Fundator pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od nagród, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu. W związku z powyższym, nagrody pieniężne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zostaną wypłacone uczestnikom, lecz zostaną wykorzystane do zapłaty kwoty należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, którą Fundator potrąci z kwoty nagrody pieniężnej. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. W celu dokonania identyfikacji laureata, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "konkurs "Kawowe inspiracje w dobrym smaku". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listownie.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia zgody przez uczestnika także dla celów marketingowych Organizatora lub jego kontrahentów.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.