Regulamin konkursu "Podnieś swoją odporność, czyli przepis na najzdrowsze smoothie"

Regulamin konkursu "Podnieś swoją odporność, czyli przepis na najzdrowsze smoothie"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie " Podnieś swoją odporność, czyli przepis na najzdrowsze smoothie ", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56- 44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród jest Amica S.A. z siedzibą we Wronkach ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, NIP 763-000-34-98, REGON 570107305, KRS 0000017514, zwana dalej "Fundatorem". 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Ugotujto.pl, dostępnym pod adresem URL: https://ugotuj.to/ugotuj/0,0.html, zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 15 listopada 2016 roku do 6 grudnia 2016 roku. 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy: a) w terminie od 15 listopada 2016 r. od godz. 15:00 do 29 listopada 2016 r. do godz. 23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez: - wysłanie za pośrednictwem formularza konkursowego autorskiego, przepisu kulinarnego na witaminową bombę w postaci smoothie; przepis powinien zawierać precyzyjnie określoną listę składników; - podanie danych kontaktowych obejmujących imię oraz adres e-mail, - akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym opublikowanym na stronie Serwisu; b) potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 29 listopada 2016 r. godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce konkursowej. 2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b). 4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wiele zgłoszeń konkursowych, przy czym może być mu przyznana jedna nagroda spośród wskazanych w §5 ust. 1. 5. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu. 6. Odpowiedź konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu. 2. Spośród uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże trzech laureatów, których prace zostaną uznana za najciekawsze, a każdemu z uczestników, którzy je nadesłali, zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1. 3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. 4. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac 5. Do dnia 6 grudnia 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1. 6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 jest zestaw obejmujący Blender kielichowy BTK5011 marki Amica o wartości 269 zł. 2. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Fundatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6. 4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem. 5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Podnieś swoją odporność, czyli przepis na najzdrowsze smoothie ". Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i rozliczenia nagród konkursowych. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.