Regulamin konkursu "Podnieś swoją odporność, czyli przepis na najzdrowsze smoothie"

Regulamin konkursu "Podnieś swoją odporność, czyli przepis na najzdrowsze smoothie"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie " Podnieś swoją odporność, czyli przepis na najzdrowsze
smoothie ", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska
8/10, 00-732Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47 665 426 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-
44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród jest Amica S.A. z siedzibą we Wronkach ul. Mickiewicza 52, 64-510
Wronki, NIP 763-000-34-98, REGON 570107305, KRS 0000017514, zwana dalej
"Fundatorem".
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu Ugotujto.pl, dostępnym pod adresem
URL: http://ugotuj.to/ugotuj/0,0.html, zwanym dalej "Serwisem" w dniach od 15 listopada
2016 roku do 6 grudnia 2016 roku.
4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego
uczestników.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające
warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko
za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich
małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursu należy:
a) w terminie od 15 listopada 2016 r. od godz. 15:00 do 29 listopada 2016 r. do godz.
23:59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez:
- wysłanie za pośrednictwem formularza konkursowego autorskiego, przepisu
kulinarnego na witaminową bombę w postaci smoothie; przepis powinien zawierać
precyzyjnie określoną listę składników;
- podanie danych kontaktowych obejmujących imię oraz adres e-mail,
- akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa
umieszczonego w formularzu konkursowym opublikowanym na stronie Serwisu;
b) potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 29 listopada 2016 r.
godz. 23:59 klikając w link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora
po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formatce
konkursowej.
2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może
dokonywać w nim żadnych zmian.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie
określonym w ust. 1 b).
4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać wiele zgłoszeń konkursowych, przy czym może być
mu przyznana jedna nagroda spośród wskazanych w §5 ust. 1.
5. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie
narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu
jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.
6. Odpowiedź konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu
Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów
internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych
bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy
spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
2. Spośród uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże trzech
laureatów, których prace zostaną uznana za najciekawsze, a każdemu z uczestników, którzy je
nadesłali, zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym,
pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac
5. Do dnia 6 grudnia 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz
powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w
sposób określony w § 3 ust. 1.
6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez
Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail
podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania
nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z laureatów określonych w § 4 ust. 2 jest zestaw
obejmujący Blender kielichowy BTK5011 marki Amica o wartości 269 zł.
2. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Fundatora wyłącznie w postaci określonej
Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną
nagrodę rzeczową.
3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania
przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z
§ 4 ust. 6.
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą
Regulaminem.
5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać
dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z
dopiskiem "Konkurs: Podnieś swoją odporność, czyli przepis na najzdrowsze smoothie ".
Reklamacje należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym
(decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie
zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i
rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 101 poz. 1182. Administratorem danych osobowych jest Agora
S.A.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje
oraz przekazanie danych do jednokrotnego wykorzystania Wykonawcy, w celu przesłania i
rozliczenia nagród konkursowych.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.